Öýjük bejergisi (Kinetiki hromogen usuly)

Öýjük bejergisi (Kinetiki hromogen usuly)

Öýjük bejergisi tehnologiýasy soňky ýyllarda iň özüne çekiji ugurlaryň birine öwrüldi.Öýjük bejergisi bilen täzelenýän derman, derman bejergisinden we hirurgiki bejergiden soň başga bir keseli bejermek çemeleşmesine öwrüler.Giňişleýin ulanylyş mümkinçilikleri bar we has köp hassa üçin peýdaly..Cellöne öýjük önümleri ahyrky netijede adam bedeninde ulanylýar, şonuň üçin hil gözegçiligi üçin aýratyn hil standartlary kesgitlenmeli.Hususan-da, donoryň barlagy, dokumalaryň bahalandyrylmagy, öýjükleriň izolýasiýasy, medeniýeti, gorag serişdesi, reanimasiýa, goýberilmegi, daşalmagy we önümiň durnuklylygyny, netijeliligini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin hiliň gözegçiligi talap edilýär.

Öýjükli bejerginiň howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin endotoksin düzümi birnäçe baglanyşykda berk kesgitlenmeli (meselem, mediýa gurşawy, öýjügiň asmagy we ş.m.) Reagentiň artykmaçlyklary we ahyrky nokat hromogen matrisasy Lizate reagenti Hromogen reaksiýa görä bakterial endotoksini takyk kesgitläň we güýçli päsgelçilik ukybyna eýe.Ectionüze çykaryş aralygy 5 ululykdaky sargyt, duýgurlygy 0,001EU / ml-den ýokarydyr.Işlemek üçin amatly bolan Bioendo-nyň endotoksin synag mikroorganizmini çalt kesgitlemek ulgamy bilen enjamlaşdyrylan ELx808, bir wagtyň özünde 96 sany ýokary geçiş plastinkasynda birnäçe nusgany tapmaga mümkinçilik berýär, ulgam awtomatiki usulda tapylýar we seljerilýär we endotoksiniň mazmunyny mukdar we takyk kesgitleýär. öýjük bejergisiniň gözlegini üpjün edýär.Hil gözegçiligi, öýjükleriň taýýarlanyşynyň hilini endotoksin tapmak üçin tehniki goldaw berýär.

Mikro kinetiki hromogen endotoksin synag barlagynyň işinde degişli önümler:

KC toplumy: KC0817, KC0817S, KC5017, KC5017S, KC0828, KC0828S, KC5028, KC5028S.

Endotoksinsiz nusga alma çüýşesi, Katalog belgisi PA10, 10ml göwrüm, has uly ses çözgüdi üpjün ediler.

Endotoksinsiz synag turbalary, T107505C & T127505C & T1310005C katalog belgisi.

Endotoksinsiz mikroplatlar (aýryp bolýan / aýryp bolmaýan), katalog belgisi MPMC96, 8 zolak.

Endotoksinsiz maslahatlar (1000ul we 250ul), PT25096 ýa-da PT100096 katalog belgisi

Mikroplat okyjy: ELx808

Endotoksini barlamak we aýyrmak üçin endotoksin aýyrmak toplumlaryny hödürleýäris.


Habarlaryňyzy taşlaň