Senagat habarlary

 • Application of Chromogenic Technique to Bacterial Endotoxins Test

  Hromogen tehnikasynyň bakterial endotoksin synagyna ulanylmagy

  Hromogen usuly, jel-palta tehnikasyny we gram-negatiw bakteriýalardan endotoksinleri kesgitlemek ýa-da kesgitlemek üçin turbidimetriki usuly öz içine alýan üç usulyň arasynda (Limulus polifhemus ýa-da Tachypleus tridenta ...)
  Koprak oka
 • Bioendo TAL Reagent Was Used In Professional Field

  Bioendo TAL reagenti hünär pudagynda ulanyldy

  Bioendo TAL reagenti Etanerseptde ulanyldy Titan bölejigi-stimulirlenen peritoneal makrofaglaryň näsazlygynda ýokançly sitokinleriň görkezilmegini saklaýar Titan bölejigi-stimulirlenen peritoneal makrofaglaryň şowsuzlygy ... Etanersept
  Koprak oka
 • Chromogenic TAL Assay (Chromogenic endotoxin test assay)

  Hromogen TAL barlagy (Hromogen endotoksin synag barlagy)

  Hromogen TAL Assay (Hromogen endotoksin synag barlagy) TAL reagenti, Limulus polifemasynyň ýa-da Tachypleus tridentatusyň gök ganyndan alynýan lýofilizirlenen amebosit lizatdyr.Endotoksinler gram-negatiwiň daşky öýjük membranasynda ýerleşýän amfiliki lipopolisakkaridlerdir (LPS) ...
  Koprak oka
 • Kits for TAL Test by Using Kinetic Chromogenic Method

  Kinetiki hromogen usuly bilen TAL synagy üçin toplumlar

  TAL synagy, ýagny USP-de kesgitlenişi ýaly bakterial endotoksin synagy, at gabygyndan (Limulus polifhemus ýa-da Tachypleus tridentatus) alnan amobosit lizatyny ulanyp, Gram-negatiw bakteriýalardan endotoksinleri kesgitlemek ýa-da kesgitlemek üçin synagdyr.Kinetiki-hromogen analiz, ýa-da ölçemegiň usulydyr ...
  Koprak oka
 • LAL And TAL In The US Pharmacopoeia

  ABŞ-nyň farmakopoeýasynda LAL we TAL

  Limulus lizatyň Limulus amebosit lizatynyň ganyndan aýrylandygy hemmelere mälimdir.Häzirki wagtda taxipleusamebocyte lizate reagenti, derman, kliniki we ylmy gözleg ugurlarynda, bakterial endotoksin we kömelek dekstrany ýüze çykarmak üçin giňden ulanylýar. Häzirki wagtda Limulus lizat bölünýär ...
  Koprak oka
 • LAL Reagent or TAL Reagent

  LAL reagenti ýa-da TAL reagenti

  Limulus amebosit lizat (LAL) ýa-da Tachypleus tridentatus (TAL), at gabygynyň gan öýjükleriniň suwly ekstraktydyr.Endotoksinler bolsa gram-negatiw bakteriýalaryň daşky membranasynyň köpüsini emele getirýän lipopolisakkarid toplumynyň bir bölegi bolan gidrofob molekulalarydyr.Ene-atanyň önümi ...
  Koprak oka
 • Lyophilized Amebocyte Lysate – TAL & LAL

  Lýofilizirlenen Amebosit Lizat - TAL & LAL

  Lýofilizirlenen Amebosit Lizaty - TAL & LAL TAL (Tachypiens Amebocyte Lizate), bakterial endotoksin we kömelekli glýukandan emele gelýän koagulaseni öz içine alýan deňiz organizmleriniň gan deformasiýa edilen öýjük lizatyndan öndürilen lýofilizlenen önümdir. ...
  Koprak oka
 • What Blue Blood of Horseshoe Crab Can Do

  At gyrgysynyň gök gany näme edip biler

  Zyýansyz we başlangyç deňiz jandary bolan at gyrgysy, pyşbaganyň we akulanyň, şeýle hem kenar guşlarynyň iýmit bolmagy üçin tebigatda möhüm rol oýnaýar.Gök ganyň funksiýalary tapylansoň, at gyrgysy hem durmuşy halas ediji gurala öwrülýär.1970-nji ýyllarda alymlar bl ...
  Koprak oka
 • What Is Endotoxin

  Endotoksin näme

  Endotoksinler gram-negatiw bakteriýalaryň daşky öýjük membranasynda ýerleşýän bakteriýalardan alnan gidrofob lipopolisakkaridler (LPS) molekulalarydyr.Endotoksinler esasy polisakarid zynjyryndan, O-a mahsus polisakarid gapdal zynjyrlaryndan (O-antigen) we lipid kompensenti bolan Lipid A-dan ybarat ...
  Koprak oka
 • What Is Endotoxins Test?

  Endotoksin synagy näme?

  Endotoksin synagy näme?Endotoksinler gram-negatiw bakteriýalaryň daşky membranasynyň köpüsini emele getirýän lipopolisakkarid toplumynyň bir bölegi bolan gidrofob molekulalarydyr.Bakteriýalar ölende we daşky membranalary dargandan soň boşadylýar.Endotoksinler esasy co hasaplanýar ...
  Koprak oka
 • What Is Hemodialysis

  Gemodializ näme

  Siýdik öndürmek sagdyn böwrekleriň bedende ýerine ýetirýän işleriniň biridir.Şeýle-de bolsa, böwrekler gowy işlemese, böwrekler gany süzüp, peşew çykarmaz.Bu toksinlere we artykmaç suwuklyga sebäp bolar, şoňa görä adam bedenine zyýan ýetirer.Häzirki bejergileriň bagtlydygy ...
  Koprak oka
 • What Is Limulus Amebocyte Lysate Used for?

  Limulus Amebosit Lizat näme üçin ulanylýar?

  Limulus Amebocyte Lizate (LAL), ýagny Tachypleus Amebocyte Lizate (TAL), esasan at gabygynyň gök ganyndan alnan amyebositleri öz içine alýan lýofilizlenen önümiň bir görnüşidir.Limulus Amebocyte Lizate, Gram-n-iň daşky membranasynyň köpüsinde bar bolan endotoksini tapmak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habarlaryňyzy taşlaň