“Deňiz kärhana güni” Bioendo täze önümleri satuwa çykarýar

24-nji maýdath, “Deňiz kärhana güni” Bioendo täze önümleri çykarýar we doly üstünlikli şertnamalara gol çekýär!

 

Bu üýtgeşik gün, Sýamen ummanynyň ösüş býurosy, Sýamen Günorta Okean gözleg merkezi, Sýamen lukmançylyk kolleji, Sýamen derman birleşiginiň degişli ýolbaşçylary we Sýamen şäherindäki tanymal metbugat reportersurnalistleriniň dostlary bilen biziň kompaniýamyz Sýamen derman birleşigi bilen şertnama baglaşdy endotoksin synag tejribesini döretmek Okuw binýadyny döretmek;Sýamen lukmançylyk kolleji (Fujian uniwersitetiniň deňiz biomedikal çeşmeleri üçin in Engineeringenerçilik gözleg merkezi) bilen Tachypleus tridentatusyň tohumçylyk tehnologiýasyny we önümçilik ulanylyşyny öwrenmekde hyzmatdaşlyk etmek barada şertnama baglaşdy.

Önümiň täze çykarylyş sessiýasynda milli önüm dolandyryjymyz “Xiamen Tachypleus tridentatus Bioscience-iň täze önümi eksperimental zoologiýada“ optimizasiýa ”,“ azaltmak ”we“ çalyşmak ”3R ýörelgelerine eýerýär” barada anyk hasabat berdi we jikme-jik maglumat berdi. ýolbaşçylar we myhmanlar gatnaşýarlar.

Täze sanaw önümlerimiz: umumy endotoksini kesgitlemek çözgütleri we endotoksin aýyrmak çözgütleri, endotoksini anyklaýyş toplumlary gel palta analizlerini, kinetiki hromogen analizleri, mikro kinetiki hromogen analizleri, kinetiki turbidimetriki barlaglary, ahyrky nokat hromogen barlaglary, rekombinant faktor C floresan barlaglary, endotoksin aýyrmak çözgüdi , we endotoksin mugt sarp edilýän materiallaryň ýokary hili, şeýle hem endotoksin aýyrmak toplumy.

 

Şu günki wakanyň tejribesi barada durup geçen prezidentimiz jenap Wu Şangyi duýgy bilen aýtdy: "Kompaniýanyň ösüşini we meýilnamalaşdyrylyşyny has köp görkezmäge mümkinçilik berýän" Deňiz kärhanasy güni "tarapyndan döredilen mümkinçilik üçin sag boluň."Kompaniýamyzyň ösüşi we ösüşi, Sýamen ummanynyň ösüş býurosy we Sýamen Günorta ummany gözleg merkeziniň sekretariaty bilen deňeşdirmek arkaly platformamyzyň kömegi bolmazdan uzakdadygyny, kompaniýamyzyň has ýokary hilli çeşmeler alyp biljekdigini aýtdy. geljekde uzak möhletli ösüş üçin gaty peýdaly.

40 ýyldan gowrak çuňňur ösüş we 40 ýyldan gowrak ýygnamak bilen, Hytaýyň lizat reagent senagatynda öňdebaryjy hökmünde Sýamen Bioendo tehnologiýa kärhanasy, endotoksin synag reagentlerinden garaşsyz gözleg we ösüşiň hemmesini gazandy, programma üpjünçiligi üçin gurallar.Kompaniýanyň geçmeli ýoly gaty uzyn we täze tehnologiýalaryň ösdürilmegi we kämilleşdirilmegi Tachypleus tridentatus-yň Hytaýda ulanylyşyny kem-kemden azaldar.Tehnologiki täzelikler we açyşlar arkaly gelejekde tebigy Tachypleus tridentatus gan öýjüklerini ulanmazdan lizat reagentlerini öndürmek maksadyna ýetmek üçin genetiki rekombinasiýa we sintez tehnologiýasyny ulanmak arkaly rekombinant faktor lizat reagenti ösdüriler.“Janly galyndylary” Tachypleus tridentatus-dan goraň.Sýamen Bioendo “reforma we açylmak, reforma we açylmak sebäpli gülläp ösdi” sebäpli dünýä indi, şeýle hem daşary ýurda gitmek üçin milli “Bir guşak, bir ýol” strategiýasy bilen halkara bazaryny giňeltmegi dowam etdirdi we synanyşmaga çalyşdy endotoksin tapmakda dünýäde öňdebaryjy, endotoksin bolmak we endotoksinsiz önümleri aýyrmak boýunça öňdebaryjy kompaniýa bolmak, köp ugurly önümçilik, okuw we gözleg kärhanasy gurmaga we ýurduň derman senagatyna has köp goşant goşmaga çalyşar.Goý, “Sýamende öndürildi” Lýofilizirlenen amebosit Lizat reagenti dünýä gelsin!


Iş wagty: 31-2022-nji maý

Habarlaryňyzy taşlaň