Täze önüm çykarylyşy “mikro kinetiki hromogen endotoksin synag toplumy”

Täze önüm çykaryjy “mikro kinetiki hromogen endotoksin synag toplumy”

 

Has gowy goramak maksady bilen kompaniýamyz (Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd)Tachypleus tridentatusçeşmeler, müşderilerimiziň endotoksin tapmak islegini kanagatlandyrmak we Hytaýda endotoksin mukdaryny kesgitlemek derejesini has-da ýokarlandyrmak, kompaniýamyz has ýokary duýgurlygy we çyzykly diapazony üpjün edýär.Has giňligi we has anyk kesgitleme netijeleri bolan mikro-kinetiki hromogen endotoksin reagent mikro KCA-nyň täze nesli.Derman synag bölümleri, derman öndürýän kompaniýalar, lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler, biotehnologiýa kompaniýalary we kliniki anyklaýyş ugurlary üçin endotoksin tapmagyň giňişleýin çözgütlerini hödürläň.

 

Täze açylyş:

Mikro kinetiki hromogen endotoksin synag toplumy

Hytaýyň farmakopiýa 1143-nji bap Bakterial endotoksini kesgitlemek usulyna görä, mikro kinetiki hromogen endotoksin synag toplumy mKC kinetiki hromogen mikro-tehnologiýa tarapyndan taýýarlanylýar, pirogensiz 96 guýy mikro kesgitleýji plastinka / 8 guýy zolak bilen gabat gelýär. Lizat synagynda mikroorganizmleriň çalt ýüze çykarylmagy ELx808IULALXH ulgamynda ýokary geçişli mikro-mukdar endotoksin tapylmagydyr.Her synaga diňe 25μl synag maddasy we güýçli päsgelçilik ukyby bolan 25μl Lizate reagenti gerek.Waksinalar, antikorlar we biologiki önümler ýaly nusgalary endotoksin bilen barlamak maslahat berilýär.

 

Islege görä katalog belgileri:

Katalog N.o.

Düşündiriş

Kitiň mazmuny

Duýgurlyk EU / ml

MKC0505VS

Bioendo ™ KC Endotoksin synag toplumy (Mikro kinetiki hromogen analiz), 90 synag / toplum

5 Hromogen Amebosit Lizat, 0,5ml (18 synag / flakon);

5 Dikeldiş buferi, 2.0ml / flakon;

0,005-den 5EU / ml

MKC0505V

0.01-den 10EU / ml

MKC0505AS

Bioendo ™ KC Endotoksin synag toplumy (Mikro kinetiki hromogen analiz), 90 synag / toplum

5 Hromogen Amebosit Lizat, 0,5ml (18 synag / ampula);

5 Dikeldiş buferi, 2.0ml / flakon;

0,005-den 5EU / ml

MKC0505A

0.01-den 10EU / ml

MPMC96

Her zolakda 8 guýy

Mikroplata 96 guýy, 12 sany aýrylýan zolak.

 

Micro KC amaly peýdalary we önüm aýratynlyklary:

Resources Resurslary tygşytlamak, ulanylýan Lysate reagent çeşmeleriniň mukdary adaty kinetiki hromogen usulynyň sekizden bir bölegidir we nusganyň göwrümi bary-ýogy 25μl;

● Çykdajyly, mukdar usulynyň öndürijiligi, gel usulynyň bahasy.Bazarda eýýäm bölünip berlen mikro-plitalar bilen deňeşdirilende, goşmaça çykdajyly 8 guýy mikro-plastinka reaksiýa zolagyny hem tygşytlaýarys (Cat. No.: MPMC96);

Market Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende (diňe 10-0.01EU / ml çenli duýgurlyk ýaly) bu önüm has güýçli päsgelçilik ukybyna, ýokary duýgurlyga, adaty egriniň has çyzyklylygyna, has gowy ýüze çykarylyşynyň gaýtalanmagyna, has giň kesgitleme aralygyna, we has ýokary duýgurlyk Goşmaça 5-0.005EU / ml ýa-da 10-0.01EU / ml.Testörite synag önümlerine has ýokary duýgurlyk zerur, eksperimental päsgelçiligi çözmek üçin Lizate reagenti, duýgurlygy 0.001EU / ml çenli üpjün edip bileris;

Stable ELx808IULALXH ýaly durnukly we ygtybarly bakterial endotoksin mukdar kesgitleýiş enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

 

Teklip mikroplat okyjy Çözgüt A: Endootoksin çalt mikrobiologiki kesgitleme ulgamy

220524.5

BIOENDO & Biotek's bilen enjamlaşdyrylanEndotoksin derňewi Mikrobiologiki anyklaýyş ulgamyELx808IULALXH, we Hytaýyň Farmakopoeýa bakterial endotoksin barlag usulynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin mikro KC üçin ýörite düzülen bakterial endotoksin mikro kesgitleýiş reaksiýa plastinkasyny ulanýar.Ectionüze çykaryş ulgamy, synag synaglarynyň takyklygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin 3Q tassyklamany üpjün edýär.

Aýratynlyklary:

 • Tolkun uzynlygy diapazony 340-900nm bolup, ultramelewşe şöhleleri kesgitlemek we görünýän ýagtylygy kesgitlemek üçin ulanylyp bilner;
 • 6 bitli süzgüçli tigir, standart konfigurasiýa Hytaýyň farmakopiýa 1143-nji bölüminde görkezilen spektrofotometrik usulyň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 5 süzgüç (340, 405, 490, 540 we 630nm) öz içine alýar;
 • 4-Zone ™ temperatura gözegçilik ulgamy (patentlenen), temperatura gözegçiligi 50 reach ýetip biler, endotoksin mukdaryny kesgitlemek üçin temperaturanyň takyklygy 0,1 is;
 • Bakterial endotoksiniň ýüze çykaryş duýgurlygy 0,001EU / ml, kömelek (1,3) -β-D-glýukozanyň ýüze çykaryş duýgurlygy 5pg / ml-e ýetip biler;
 • Takyk optiki ýol ulgamy, awtomatiki inkubator we temperatura gözegçilik moduly, Limulus synag mikroorganizmleri üçin ELx808IULALXH çalt kesgitlemek ulgamynyň bakterial endotoksiniň takyk mukdar taýdan anyklaýyş netijelerini çykaryp biljekdigini üpjün edýär.

 

Mikro KC ulgamynyň giňelmegi -

Awtomatlaşdyrma arkaly bakterial endotoksin synag netijeliligini ýokarlandyrmak

Endotoksin synagynyň häzirki kynçylygy yzygiderli, ygtybarly we yzarlanylýan netijeleri üpjün etmekdir.El bilen işlemek yzygiderli netijeleri saklamak kyn.Nädogry turba geçiriş usullary we dürli operator endikleri synag synaglaryna täsir eder we maglumatlary gözlemek kyn.

Siamen Bioendo Technology tarapyndan işlenip düzülen BIOENDO “FeiBao” awtomatiki endotoksin kesgitlemek ulgamy, endotoksini ýüze çykarmak prosesinde adamyň päsgelçilik faktorlaryny azaltmaga, standartlaşdyrylan we awtomatlaşdyrylan amallary amala aşyrmaga we tapmagyň gaýtalanmagyny, takyklygyny we maglumat bitewiligini ýokarlandyrmaga borçlanýar.Ulgam ýokary geçişli çalt kesgitlemäni ýerine ýetirip biler we neşe synaglary, ylmy gözlegler we kliniki diagnoz ýaly endotoksinleri awtomatiki we çalt tapmak üçin amatlydyr.

Aýratynlyklary:

 • Has ýokary durnuklylyk we uzak ömri bolan ýokary geçişli, köp funksiýaly, akylly robot goly;
 • Çeýe nusgany kesgitlemek moduly;
 • Akylly AI ulgamy, ajaýyp öndürijilik, goşmaça howpsuzlyk wersiýa ulgamy;
 • Siňdirilýän ýagtylyk detektory, floresan detektory we ş.m bilen gabat gelip biler.;
 • Takyk mikro nusga goşmak ulgamy;
 • Güýçli bakterial endotoksin kesgitleýji programma üpjünçiligi ulgamymyz bilen enjamlaşdyrylandyr.

 


Iş wagty: 20-2022-nji ýylyň marty

Habarlaryňyzy taşlaň